Standsning og parkering.

Parkering er enhver frivillig hensættelse af et køretøj med eller uden fører.

Standsning er enhver frivillig hensættelse af et køretøj med eller uden fører, kortere end 3 minutter. Det gælder dog fortsat som en standsning, hvis det i forbindelse med af- og påstigning af passagerer eller af- og pålæsning af omfangsrigt gods, tager længere tid end 3 min.

Standsning og parkering må ikke ske på en måde, at det er til fare eller ulempe for den øvrige færdsel.

Der gælder standsningsforbud ved:

 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller lignende og i almindelighed fortov.
 • Ved vejkryds eller nærmere end 10 m. fra den nærmeste kant på den tværgående kørebane eller cykelsti.
 • Nærmere end 5 m. fra en spærrelinies begyndelse ved vejkryds.
  Ved gul kantlinie.
 • Ved siden af en spærrelinie, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinien er mindre end 3 m.
 • Ved busholdeplads 12 m. før og efter skiltet.
 • I venstre side af vejen – bortset fra mindre befærdede veje og veje med ensrettet færdsel.
 • På fodgængerfelt eller nærmere end 5 m. før felt.
 • På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel.
 • I viadukt eller tunnel.
 • I krybespor.
 • På eller i nærheden af en bakketop.
 • Ved eller i vejsving med nedsat oversigt.
 • Ved udkørsel fra cykelsti eller nærmere end 5 m. før udkørslen.
 • På en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler.

Der gælder parkeringsforbud ved:

 • Tavlen parkeringsforbud.
 • Stiplet eller brudt gul kantstensafmærkning.
 • Ud for port eller indkørsel, så udkørsel herfra vanskeliggøres.
 • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, – bortset fra to-hjulet cykel og knallert eller motorcykel uden sidevogn.
 • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel.
 • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet.
 • På en hovedvej udenfor tættere bebygget område.
 • Der var altså 7 steder, hvor parkering er forbudt, men hvor man må standse i 2 – 3 min.

TEST DIG SELV i standsning og parkering: www.netkoerekort.dk teoriprøve 5.